Hàm DATEDIF

(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Việt Chương (trang riêng)
Ngày gửi: 04h:29' 06-06-2012
Dung lượng: 22.0 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người

11-. Hàm DATEDIF Chức năng : Hàm DATEDIF trả về một giá trị, là số ngày, số tháng hay số năm giữa hai khoảng thời gian theo tùy chọn. Cấu trúc : DATEDIF(firstdate,enddate,option) - firstdate : là Ngày bắt đầu của khoảng thời gian cần tính toán - Enddate : là Ngày kết thúc của khoảng thời gian cần tính toán - Option: là tùy chọn, xác định kết quả tính toán sẽ trả về trong công thức. Các tùy chọn theo sau : + "d" : Hàm sẽ trả về số ngày giữa hai khoảng thời gian. + "m" : Hàm sẽ trả về số tháng (chỉ lần phần nguyên) giữa hai khoảng thời gian. + "y" : Hàm sẽ trả về số năm (chỉ lần phần nguyên) giữa hai khoảng thời gian. + "yd" : Hàm sẽ trả về số ngày lẻ của năm (số ngày chưa tròn năm) giữa hai khoảng thời gian. + "ym" : Hàm sẽ trả về số tháng lẻ của năm (số tháng chưa tròn năm) giữa hai khoảng thời gian. + "md" : Hàm sẽ trả về số ngày lẻ của tháng (số ngày chưa tròn tháng) giữa hai khoảng thời gian.
Ví dụ: =DATEDIF(A1,B1,"m") & " tháng " & DATEDIF(A1,B1,"md") & " ngày"