Hàm DATEDIF

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Việt Chương (trang riêng)
Ngày gửi: 04h:29' 06-06-2012
Dung lượng: 22.0 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
11-. Hàm DATEDIF Chức năng : Hàm DATEDIF trả về một giá trị, là số ngày, số tháng hay số năm giữa hai khoảng thời gian theo tùy chọn. Cấu trúc : DATEDIF(firstdate,enddate,option) - firstdate : là Ngày bắt đầu của khoảng thời gian cần tính toán - Enddate : là Ngày kết thúc của khoảng thời gian cần tính toán - Option: là tùy chọn, xác định kết quả tính toán sẽ trả về trong công thức. Các tùy chọn theo sau : + "d" : Hàm sẽ trả về số ngày giữa hai khoảng thời gian. + "m" : Hàm sẽ trả về số tháng (chỉ lần phần nguyên) giữa hai khoảng thời gian. + "y" : Hàm sẽ trả về số năm (chỉ lần phần nguyên) giữa hai khoảng thời gian. + "yd" : Hàm sẽ trả về số ngày lẻ của năm (số ngày chưa tròn năm) giữa hai khoảng thời gian. + "ym" : Hàm sẽ trả về số tháng lẻ của năm (số tháng chưa tròn năm) giữa hai khoảng thời gian. + "md" : Hàm sẽ trả về số ngày lẻ của tháng (số ngày chưa tròn tháng) giữa hai khoảng thời gian.
Ví dụ: =DATEDIF(A1,B1,"m") & " tháng " & DATEDIF(A1,B1,"md") & " ngày"