Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5752036
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5100081
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3349744
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3163318
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3133553
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2673103
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620229
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2415255